+370 648 70776
+370 648 70776
Darbų saugos instrukcijų rengimas
Rate this post

Darbų saugos instrukcijų rengimas

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija turi būti parengta ir patvirtinta prieš pradedant veikti bet kokiai įmonei ar jos padaliniams, prieš pradedant eksploatuoti darbo vietas, darbo priemones, prieš diegiant naujus technologinius procesus ar pradedant darbus.

Kiekvienas darbdavys turi užtikrinti darbuotojui saugias, sveikatai nekenksmingas ir nepavojingas darbo sąlygas. Viena iš šios LR Darbo kodekso nuostatos įgyvendinimui skirtų priemonių – tinkamos darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos parengimas įmonėje. Be to, pagal LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, jeigu jis neinstruktuotas saugiai dirbti jam pavestą darbą.

Darbų saugos instrukcijos

Taigi, prieš pradedant bet kokią veiklą, įmonės vadovas turi pasirūpinti, kad visi jo įmonėje darbuotojai būtų instruktuoti. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija – pagrindinis dokumentas, kuriame nurodomi rizikos ir pavojai, galintys kilti darbo vietoje, bei apsisaugojimo nuo jų būdai ir priemonės. Darbdavio įsakymu, potvarkiu ar kitu dokumentu patvirtinti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisės aktai, darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai darbuotojams yra privalomi. Su jais darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija  – tai darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens parengtas ir jo nustatyta tvarka patvirtintas darbuotojų saugos ir sveikatos vietinis (lokalinis) norminis teisės aktas, kuriuo įvardijami, pateikiami darbo vietoje, darbo aplinkoje esami ir galimi rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai veiksniai, nurodomi saugūs darbo metodai bei veiksmai, saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei gyvybę. Instrukcijos įmonėje rengiamos darbo vietoms, darbuotojų profesijoms, darbams (gamybos procesams) atlikti.

Instrukcija turi būti peržiūrėta, pakeista, papildyta ir iš naujo patvirtinta (visa ar jos pakeitimas, papildymas) įsigaliojus naujiems ar pakeistiems darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama instrukcijoje; įvykus nelaimingam atsitikimui darbe ar avarijai ir jų tyrimo metu paaiškėjus, kad reikia pakeisti ar papildyti atitinkamas instrukcijas; keičiant technologinį procesą, darbo sąlygas, pradedant naudoti, naujas medžiagas, žaliavas ir kitais darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti aktualiais atvejais.

Mūsų kompanijos profesionalai greitai ir kokybiškai parengs darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos, komiteto, darbuotojų atstovavimo dokumentus, instruktavimo, mokymo tvarkas ir kitus dokumentus. Galime sukomplektuoti reikalingos dokumentacijos ir reikalingų žurnalų paketą.

Teikiame šias darbų saugos paslaugas:

 • Konsultacijos darbų saugos klausimais;
 • Įmonės darbų saugos dokumentų auditas;
 • Darbų saugos, priešgaisrinės saugos dokumentacijos ruošimas, atnaujinimas;
 • Patalpų evakuacinių planų rengimas ar atnaujinimas;
 • Neformalių mokymų įmonės viduje organizavimas, savarankiško mokymo dokumentacija;
 • Darbdavių, atsakingų ar įgaliotų asmenų, vykdančių tarnybos funkcijas, saugos ir sveikatos tarnybos specialistų mokymai;
 • Valstybinės darbo inspekcijos  surašytų reikalavimų trūkumų šalinimas;
 • Įmonės paruošimas numatytam valstybinės darbo saugos patikrinimui
 • Nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į ar iš darbo ir profesinių ligų tyrimai
 • Kvalifikuoto saugos ir sveikatos specialisto paslaugos, kuris atliks darbo saugos specialisto funkcijas jūsų įmonėje;
 • Saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Atstovavimas saugos ir sveikatos srityse;
 • Darbo vietų profesinės rizikos vertinimas;
 • Privalomų įmonėms darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų parengimas, tokių kaip:
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos;
  • Instruktavimo tvarkos nustatymo modulis, vadovo vidiniai įsakymai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
  • Darbuotojų privalomo sveikatos tikrinimo grafiko sudarymas, privalomo sveikatos tikrinimo kontingento atrinkimas.

Kliento pageidavimu gali paruošti ir reikiamus įmonės gaisrinės bei civilinės saugos dokumentus, įforminti būtinus įsakymus, parengti reikiamas schemas bei prevencinių priemonių planus.

Opening a Bank Account in Spain                  Business requirements in Spain                   Cost of starting Business in Spain                   Setting Up a Bar in Spain 
Accounting Services in Spain                         Spain Market Research                                Employ Foreigner in Spain                               Opening a restaurant in Spain
EU Blue Card for Spain                                  Spanish Business Visa Assistance               Business for Sale in Spain                               Company registration in Alicante